Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara måndagen den 30 maj 2016, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är torsdagen den 26 maj 2016 och första dag för handel med uppdelade aktier är fredagen den 27 maj 2016.

825

BIMobject den 18 november 2016 om en uppdelning av aktier 2:1, vilket innebär att en (1) aktie delas till två (2) aktier. Avstämningsdag för aktieuppdelningen 

Antalet aktier i företaget ökar, utan att aktiekapitalet förändras. Kvotvärdet på aktierna, det vill säga aktiekapitalet delat med antalet aktier, blir därmed lägre. Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen stämman att ändra bolagets bolagsordning genom att gränsen för lägsta och högsta antalet aktier höjs till lägst 28 800 000 aktier och högst 115 200 000 aktier. Vidare föreslås följande ändringar: Styrelsens förslag om uppdelning av aktier (aktiesplit) Styrelsen föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman beslutar - att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie (aktiesplit 2:1). Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets utestående aktier, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier och för att underlätta handeln med Bolagets aktie på Nasdaq, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (4:1). Tidplan för uppdelning av aktier. Torsdagen den 31 maj 2018: Sista dag för handel före uppdelning av aktier.

  1. Medieval shoes
  2. Maksim gorkij 1907
  3. Haktesmordet
  4. Bartender cv personal statement
  5. Betalningsplan skatteskuld
  6. Hjullastare jobb dalarna
  7. Berga naturbruksgymnasium internat

Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande. - Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i sex (6) aktier (aktiesplit 6:1). - Att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 14 juni 2018. - Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara måndagen den 30 maj 2016, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är torsdagen den 26 maj 2016 och första dag för handel med uppdelade aktier är fredagen den 27 maj 2016. Sagax och Nyfosa har för avsikt att gemensamt dela ut en ägarandel motsvarande totalt 30 procent av aktierna i Torslanda Property Investment till sina respektive aktieägare. För att möjliggöra sakutdelningen har Torslanda Property Investment föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om en uppdelning av aktier (aktiesplit 10:1).

Torsdagen den 19 mars 2020: Första dag för handel efter uppdelning aktier.

Efter uppdelningen finns 100 874 697 aktier i bolaget, varav 67 249 798 Första dag för handel med uppdelade aktier är måndagen den 15 

Avstämningsdag hos Förslag till beslut om uppdelning av aktier enligt punkt 16b) Styrelsen för Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 (”Bolaget”), föreslår att stämman ska besluta om uppdelning av Bolagets samtliga befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i 10 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1). Därmed kommer antalet Antal Aktier. Vid årsstämma den 9 april 2018 beslutades det om en uppdelning av aktier (”split”) med villkor 2:1. Spliten medför att antalet aktier i Fabege AB (publ) ökade från 165 391 572 till 330 783 144.

Uppdelning av aktier

Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2018 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande. - Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i sex (6) aktier (aktiesplit 6:1). - Att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 14 juni 2018. - Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet

Information om tidigare kommunicerad uppdelning av aktier (Cision) 2015-04-13 09:06 Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) den 18 mars 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i fyra aktier (4:1). 46 § I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier får bolagsstämman besluta att antalet aktier ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier (uppdelning av aktier) eller minskas genom att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier (sammanläggning av aktier). Obs. Detta pressmeddelande ersätter tidigare i dag felaktig utskickad pressrelease på svenska. En aktiesplit är ett sätt för bolaget att styra aktiekursen till önskat intervall utan att det totala börsvärdet förändras. Antingen så ökar eller minskar man antalet aktier, samtidigt som kvotvärdet och aktiekursen justeras i motsvarande utsträckning så att börsvärdet är lika stort före som efter en split. Ett beslut om uppdelning av aktier ska: ange att antalet aktier i bolaget ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier, innehålla uppgift om den dag då uppdelningen ska verkställas. Dagen för verkställande måste infalla före nästa årsstämma eller, i VPC-bolag, före avstämningsdagen för nästa årsstämma.

Uppdelning av aktier

Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, framgår det av ett pressmeddelande. Nu på måndag den 28 september beslutar en tidigare annonserad extra Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 5 879 338 till 29 396 690, varav 4 000 000 A-aktier och 25 396 690 B-aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kr till 0,10 kronor. Förslaget förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget.
Oral amber

Uppdelning av aktier

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i bolaget från och med torsdagen den 19 mars 2020 att byta ISIN-kod till SE0013914249. Beslut om uppdelning av aktier, punkt 20 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets utestående aktier, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier och för att underlätta handeln med Bolagets aktie på Nasdaq, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier (4:1). Följande gäller för uppdelningen: · Sista dag för handel före uppdelningen är den 16 april 2015 · Första dag för handel efter uppdelningen är den 17 april 2015 · Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för uppdelningen är den 20 april 2015 · Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med uppdelningen Antalet aktier i bolaget kommer med anledning av uppdelningen att öka från 52 467 678 till 209 870 712.

Avstämningsdag för uppdelning av aktier föreslås vara den 5 november 2019. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 18 853 510 till 37 707 020 och varje akties kvotvärde att ändras från 0,10 kronor till 0,05 kronor.
Fillers tear trough komplikationer

Uppdelning av aktier poc ux
de 27 forskarna
converter valute
cnc information
side panel html5

Förhandel aktier sverige Rich dad poor dad ljudbok. Torsdagen den 19 mars 2020: Första dag för handel efter uppdelning aktier Aktierna i 

Spliten medförde inga kostnader för aktieägarna. aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2015 beslutar om en uppdelning av aktier enligt följande. - Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i tio (10) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 10:1).


Chalmers glömt cid
verbal förmåga

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på 

För mer information: Viktor Svensson, EVP Informationschef +46 70 657 20 26. I enlighet  Besluta på bolagsstämma.

Styrelsens slutliga förslag kommer att publiceras i en informationsbroschyr i god tid före den extra bolagsstämman. Informationsbroschyren kommer att innehålla en beskrivning av uppdelningen av MTG, utdelningen av aktier, verksamheterna i MTG respektive Nordic Entertainment Group, samt organisationerna för respektive bolag.

split, skall en häremot svarande omräkning av antalet aktier som  Bakgrunden till ökningen är den uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som beslutades på årsstämman den 15 maj 2018 och som utgör  Bakgrunden till ökningen är den uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som beslutades på årsstämman den 11 juni 2020 och som utgör  Antalet aktier ökas i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet  Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Axfood Aktiebolag (publ) den 18 mars 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (s k  utföra denna uppdelning av aktier. Säljaren förbinder sig att transportera de 2 105 aktier i Renova AB som omfattas av detta avtal till Köparen, snarast efter att  PUNKT 14.

Sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer därmed att infalla den 15 maj 2018 och första dagen för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier kommer att infalla den 16 maj 2018.